Nathan Bond's TART Remarks

Religion: Respect? Ridicule!

“Die evolusie van ‘God'”

with 41 comments

In Saterdag (22 Januarie) se By skryf Sandra Troskie van die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Kennisdinamika en Besluitneming oor die “evolusie van God” – ‘n sexy nuwe manier om oor “God” te dink.

Troskie se stuk is onderaan hierdie artikel ingesluit.

Troskie sê: “Dít is wat die wêreld vandag nodig het: mense wat weer bereid is om hul eie gode in die naam van reg en geregtigheid uit te daag.”

Ek meen lankal dat as die gode van die Westerse godsdienste vandag geskep moes gewees het (hulle sou nie, want daar word nie meer gode geskep nie) hulle die status van voorsitters sou gehad het – wat deur aandeelhouers eerlik gehou kon word; en nie die status van onaantasbare konings van toendertyd nie.

Al wat egter “uitgedaag” kan word, is ‘n paradigma in daardie bepaalde denke wat “God” veronderstel – “God”, as sodanig, kan nie “uitgedaag” word nie…

Flip Schutte (Die antropologie van die ontwykende God) en Piet Muller (Die evolusie van God in die 21ste eeu) het albei onlangs op die webblad van die Sentrum vir Eietydse Spiritualiteit oor die ontwikkeling van die God-idee geskryf.

Ek is bitter skepties oor “spiritualiteit”.

“Spiritualiteit”?

Wat is “spiritualiteit”?

Die HAT sê die woord beteken “onstoflikheid”.

“Spiritueel”, sê die HAT, beteken “geestelik; onstoflik”, en “spiritualisme” is “die wysgerige leer wat al die stoflike as ‘n verskyningsvorm van die geestelike beskou”.

“Geestelik”… “van, eie aan, in, uit, vir, betreffende die gees van die mens; teenoor liggaamlik, sinnelik, stoflik, vleeslik”.

Ek het al by “onstoflike” van die bus afgespring.

Met die HAT-definisie van “gees” (“lewegewende beginsel in die mens; siel”) het ek teen 180° van die bus af begin wegloop.

Edward Abbey se sê kom by my op: “… I believe in rock: this apodictic rock beneath my feet.”

Die betoog vir die erkenning en bewusmaking en onderhoud van “spiritualiteit” is ‘n afbrekende tegemoedkomendheid wat die onsin wat die kerk verkondig vleuels gee.

“Spiritualiteit” is “God” in ‘n goedkoop aandpak, as ek asseblief Leonard Krishtalka se bondige vernietiging van intelligente ontwerp kan leen.

Schutte stel dit só: “… hierdie ‘soeke’-ding na God vir my persoonlik so ‘n moeilike konsep en so ‘n vreemde oefening. Ek weet eerlikwaar nie waarna of na wie om te soek nie.”

Maar ék wil verder gaan: Hou óp met die gesoek na “God” – om te soek is om op te treë in ‘n verwagting dat iets “gevind” kan word; in ‘n oortuiging dat iets bestaan… “God” kán nie (gevind word nie) want “God” ís nie.

Om dié onbestaande nou met ‘n menagerie van moederskap en melktert (“motherhood and apple pie”) mooipraatjies te vervang is eenvoudig stoepit en ‘n volslae mors van tyd en dinkkrag.

En dié soeke van “gerespekteerde akademici” laat oom Koos en tant Sannie darem nog toe om te hoop “Koning Jesus” is perdalkies, darem aftirôl nog in beheer.

Onaanvaarbaar!

Ek verwys elders na Sam Harris, die skrywer van The End of Faith, se “konsentriese sirkels van dalende redelikheid”. Harris meen dat enigiemand op hierdie kontinuum noodwendig beskerming bied aan iemand anders wat nader aan die middelpunt van ekstremisme is. Dit beteken dat duidelik meelewende gelowiges, soos basaartannies en kooromies, wat in presies dieselfde “God” glo as Pat Robertson en James Dobson en D. James Kennedy en Jannie Pelser en Isak Burger en Piet Strauss en Angus Buchan, noodwendig aandadig is aan vergrype soos, byvoorbeeld, die ontkenning van wetenskaplike gegewes, die vertrapping van gay regte, die vervolging van rubriekskrywers en onderwysers en DJs en rolprentmakers omdat hulle aspris, goedgelowig, skerp of diepsinnig is, en Dominionisme.

Om die grens van redelikheid oor te steek en “God” (God, Allah, Vishnu, Watôkal – en by watter eufemistiese naampie ook al: “energie”; “bewustheid”…) as ‘n werklikheid te aanvaar, is om ‘n ruimte te help handhaaf waarbinne afgryslike monsters gedy. Of jy nou in die nok van die sirkel staan, of op die rand. Of jy nou passasierstralers in wolkekrabbers parkeer of groen en rooi jelliepoeding oor ‘n basaartafel bedien.

As die vergrype van die godsdiens ooit getemper of geneutraliseer gaan word, sal die aftakeling van die buitenste konsentriese sirkel af moet begin – daar waar die gewone meelewende kerkbankers hulle van die fundamentalistiese middelpunt en goedkoop godsdienstige propaganda disassosieër, maar inderdaad presies so waandenkend (delusional) is soos hulle medegelowiges in die middel. Wanneer hierdie “goeie” gelowiges hulle rol in die vergrype van die godsdiens besef kan ‘n nuwe hoofstuk in die mens se vooruitgang moontlik aanbreek.

Wanneer ek in debat tree met ‘n gelowige – ongeag wáár hy op die kontinuum van Sam Harris se konsentriese sirkels staan – sit ek “God” op die tafel. Ek sal “God” bely as die evidence dit aandui; ek verwag – ek vereis – dat my gespreksgenote “God” sal verwerp as die evidence dit aandui. Daarom kan ek Julian Müller, byvoorbeeld, nie ernstig opneem nie, hoe vernuwend hy ook al mag dink, want hy praat van ‘n  “immer teenwoordige en altyd moontlike ‘God’” – ‘n niksseggende stelling nes dié van Noam Chomsky: “green ideas sleep furiously”, ‘n grammaties korrekte sin, maar niksseggend.

(Ek is ook onrustig oor Flip Schutte se “mooi gesindheid”.)

En so van Chomsky gepraat. Hy skryf: “The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum – even encourage the more critical and dissident views. That gives people the sense that there’s free thinking going on, while all the time presuppositions of the system are being reinforced by the limits put on the range of the debate.” (The Common Good, Odonian Press, 1998, p43.)

Mense wat absolute gevolgtrekkings maak op bevooroordeelde en onvolledige data is nie mense wat ek ernstig opneem nie. Of jy nou gelowig is of nie.

Hier is Troskie se stuk. Goed geskryf. Goed beredeneer. Maar net nóg ‘n bewys dat ons sonder die skepsel van bronstydperk veewagters kan klaarkom.

Magtag, hoe’t Douglas Admans nou weer gesê – “Isn’t it enough to see that a garden is beautiful without having to believe that there are fairies at the bottom of it too?”

 

Die evolusie van God (Ja, Hy verander ook)

Die God van enige geloof is nie die Ewige Onveranderlike nie, eerder die ewig veranderende. Want soos ons verstaan van die werklikheid verander, sal ons godsbesef transformeer. Juis daarom kan religie nie sonder die wetenskap voortleef nie – en juis daarom moet ons ons gode uitdaag, sê SANDRA TROSKIE.

“God is dood.” Só het die 19de-eeuse filosoof Friedrich Nietzsche gesê en daarmee die 20ste-eeuse debat oor sekularisasie ingelei. God, so is in die vorige eeu voorspel, sal Sy plek toenemend aan die moderne wetenskap moet afstaan. Die mondigwording van die wetenskap, van die rede, van die mens – dít was die evangelie van die 20ste eeu.

Maar nou blyk dit daar is oor die wêreld heen ’n groei in religieuse bewegings en ’n oplewing en belangstelling in alles wat spiritueel is. Dit lyk weliswaar asof eens magtige kerke leegloop, en die troosgedagtes van die tradisionele Christelike leesstof moet toenemend meeding met die wyshede van Deepak Chopra of die Dalai Lama. Maar vir die oorgrote meerderheid van die mensdom is God – of iets vergelykbaar met Hom – klaarblyklik nie dood nie.

Dít frustreer agnostici en ateïste soos die wetenskapskrywer Richard Dawkins en Sean Carroll, ’n fisikus en kosmoloog verbonde aan die Kaliforniese Instituut van Tegnologie.

“They haven’t given up on believing in God’s existence, which is what drives atheists like Dawkins (and me) a little crazy,” lamenteer Carroll op sy blog.

Maar skeptici soos Dawkins en Carroll werk vanuit ’n vereenvoudigde oortuiging waarin aanvaar word die enigste funksie van religie is om verklarings te bied vir verskynsels wat op die oog af geen ander verklaring het nie.

Soos Carroll sê: “Two thousand years ago, believing in God made perfect sense; there was so much we didn’t understand about the world, and an appeal to the divine seemed to help explain the otherwise inexplicable. Those original motivations have long since evaporated.”

As ’n verklaring vir die onverklaarbare die enigste funksie van religie was, sou ons inderdaad die finale ondergang van religieë gesien het. Maar die meeste aanhangers van die wêreld se religieë ervaar – die donker vermoedens van ateïste ten spyt – min spanning tussen hul skeppingsverhale en teorieë soos dié van die oerknal en evolusie. Die betekenis wat religieuse verhale vir hul aanhangers inhou, moet dus méér wees as om bloot verklarend te wees. En dit is waarskynlik omdat religie ook op ’n ander manier waarde inhou dat godsdienstige oortuigings steeds by ’n beduidende deel van die mensdom voorkom.

Wat godsdiens is en waarom dit oorleef hoewel dit oënskynlik nie meer ’n rasionele bestaansreg het nie, het al vir vele grade in die sakke van studente gesorg. Daar kan beswaarlik nog ’n hoek wees van waar die verskynsel nié ondersoek is nie. Maar die probleem is dat die meeste benaderings tot die onderwerp dieselfde bly.

Vir die meeste navorsers verwys religie slegs na ’n metafisiese werklikheid, ’n tydlose en onveranderlike werklikheid wat van aanhangers vra om buite die sigbare wêreld te tree as hulle hierdie werklikheid wil ontdek. Na gelang van die denker se persoonlike oortuiging moet die bestaan van hierdie werklikheid dus as óf werklik óf gewaan bewys word – ’n taak wat logies onmoontlik is. Geen wonder daar was nog nooit ’n wenner in die debat tussen gelowige en ongelowige nie.

Tog het dié uitgangspunt iets reggekry: dit het God binne ’n ander werklikheid as hierdie een geplaas. Buite die wêreld en werklikheid waarin ons leef en moet laat leef, bestaan hierdie God nou vir sy aanhangers ewig en onveranderlik.

Op dié manier het God opgehou om te wees wie Hy was in sowel die monoteïsme van die Abrahamitiese gelowe (die Judaïsme, die Christendom en die Islam) as in die monisme (die Hindoeïsme, die Boeddhisme en die Taoïsme): ’n metafoor van hoe verskillende groepe hul werklikheid ervaar, interpreteer en leef.

Verskillende kulture beleef hul werklikheid op verskillende wyses. Om dié rede skep hulle verskillende metafore waarmee hulle hul spesifieke belewenis simbolies verstaan en verwoord. Maar of God dan nou die Gans Andere van die monoteïstiese religieë is en of hy die Wese van die Werklikheid van die monistiese gelowe is – nêrens in die religieuse geskiedenis van die mensdom was hy ooit ’n ónveranderlike god nie.

God, skryf die Stellenbosse filosoof Willie Esterhuyse oor die god van die Abrahamitiese godsdienste, is ’n god wat deur sy eie proses van evolusie gaan; ’n proses aangedryf deur die voortgaande (en nodige) kritiek wat die mensdom op sy gode het. En omdat die werklikheid waarin die mens homself bevind, voortdurend aan die verander is, sal (en moet) sy god ook verander. Die beeld wat ons daarom van God het, so meen Esterhuyse, vertel ons iets van onsself. (Dalk is dít wat bedoel word met die gedagte dat ons na die beeld van God geskape is: Wys my jou god en ek sê jou wie jy is.)

In plaas van die Ewige Onveranderlike is God dus die ewig veranderende. Soos die mensdom se ervaring en interpretasie van die werklikheid verander, so sal sy godsbesef verander. Juis daarom kán geen geloof sonder die wetenskap oorleef nie.

Die teleskope en mikroskope van die wetenskap het immers vir die mens van vandag die “aanskouinge” van die Psalmskrywers vervang. Enige geloof wat hierdie wete ignoreer, sal uiteindelik sterf.

Maar dit wat van ons werklik mens maak, is religie – nie religie as geloof in ’n enigste waarheid nie, maar religie as ons reaksie op ons werklikheid; religie as interpretasie van ons plek in hierdie werklikheid.

Religie as geloof in ’n enigste waarheid lei maklik tot fundamentalisme en ekstremisme: Wanneer mý god die enigste god is, is jóú god ’n valse god en het ek die plig om jou (en my) lewe op die spel te plaas om die ware god te verdedig. Die gevolge hiervan kan duidelik in die wêreld gesien word: daar is groeiende onverdraagsaamheid en toenemende konflik tussen verskillende godsdiensgroepe.

Religie as reaksie op ons werklikheid – daardie sintuiglik waarneembare werklikheid waarin magsug en geweld, hebsug en uitbuiting dikwels hoogty vier; daardie wêreld waaruit ons reënwoude verdwyn en ons riviere en oseane stik aan vullis en plastiek – lei tot wat Esterhuyse noem die geloof dat dinge anders móét wees, die hoop dat dinge anders kán wees en die liefde om dinge anders te máák.

Om dinge anders te maak, het ons die kennis van die wetenskap nodig; om dinge anders te wíl maak, het ons ’n nuwe begrip van God nodig.

In Esterhuyse se jongste boek, Die God van Genesis, interpreteer hy die eerste boek van die Christelike Bybel op ’n nuwe manier. Binne dié interpretasie het die geloof van die Ou-Testamentiese karakters nie ontwikkel rondom hul verstaan van wie en wat Gód is nie, maar eerder rondom hul eie begrip van wat reg en regverdig is, in so ’n mate dat van die Bybelse karakters selfs bereid was om God uit te daag wanneer hulle sou voel dat hy nie regverdig optree nie.

Dít is wat die wêreld vandag nodig het: mense wat weer bereid is om hul eie gode in die naam van reg en geregtigheid uit te daag.

En as sommiges die god sal moet uitdaag wat van hulle kan verwag om ander dood te maak in die naam van die sogenaamde waarheid, sal ander die god moet uitdaag wat verwag dat die aarde geplunder word in die naam van sogenaamde vooruitgang.

Vir gelowiges bied religie nie bloot ’n verduideliking van die onverklaarbare nie – dit bied iets méér.

Oorspronklike teks in By.
 

Advertisements

Written by Nathan Bond

January 23, 2011 at 12:18

Posted in Religion must go!

41 Responses

Subscribe to comments with RSS.

 1. “It is only the man who are seeking, that discover what is true, not the man who conforms, who follows some tradition. It is only when you are constantly inquiring, constantly observing, constantly learning, that you find truth”. Is dit nie wat die kerk ons oor eeue heen ontneem het nie? Wat ons weerhou het om ondersoekend te wees en nie net om blindelings te glo wat Hulle dink die waarheid is nie. My leuse is; “glo in niks en bevraagteken alles, veral die man met net ” een boek”

  At

  April 27, 2012 at 13:10

 2. Evolusie is aan die orde van die dag en is deel van die skepping wat bestuur word deur aards engele en hul ondergeskiktes helpers. Die geeste in die materie is in ‘n moet toestand en word gedryf deur ‘n strewe om te ontwikkel en is uit gevangniskap van die harde materie tot die sagter materie d.w.s. dat hulle dan deur die sikluse van plant,dier en insekteryk gaan om hul siels spesifikums saam te neem en is die ontwikkeling van die siel daardeur die doel tot die menslike siel as finale ontwikkeling dan beliggaam word en so die finale toets moet deurloop en dit is die lewensproef van ‘n onafhanklike, selfstandige denker haar keuse moet kom maak. M.a.w deur albei pole van lig en duisternis te ervaar en dan wanner die siel haar wasdom bereik het, dan kan sy ‘n keuse neem en dan kan die siel haar eie lot bepaal volgens haar liefde. Die materie is Lucifer se domein en het agv. hom ontstaan en het hy ook wesens geskep. Hy was die eerste geskapene en sou saam Elohim die idee tot daad uitvoer en is daar eons gelede baie wesens geskape wat vir die menslike verstand nie begrypbaar is nie. Die getal daarvan is eindeloos.

  Ons as mense is met ‘n vrye wil gegee om te glo waarin ons wil of in niks te glo nie – dit is elkeen se saak.
  Die wat glo dat daar ‘n lewende God is – moet dan ook sy Liefde verstaan en dit vir hom uitleef om Sy bestaan te erken en uit leef. Dit is nie ‘n konkrete bewysstuk nie – dit is ‘n geestelike ervaring en dit is juis die toets. Om ‘n geloof te bou is om ontwrikbaar te glo en Elohim lief te he met jou hele wese. En daarna jou medemens soos jouself. Hoekom is dit ‘n gelykstaande vereiste? Omdat dit juis die erkenning van Elohim in elke atoom en stoflike skepping is. Die evolusie ontwikkeling in die materie en ander inteligente lewe is om te bly voord bestaan soos lewens onstandighede verander en die spesies hulself aanpas by omstandighede vir oorlewing. Die Adam en later Eva is die enigste skepping wat deur Elohim se eie asem tot lewe geroep is om ‘n gelykenis van sy beeld te teenwoordig want dit was die raadsplan om die mens na groter geestelike ontwaking en self kindsskap te kan lei sou hy sy geleentheid so benut en met volle toewyding sy Skepper eer en dien soos die liefde ontwaak in so ‘n skepsel. Die doel van ‘n mens is om sy keuse te kom maak soos die verkillende pole hul invloede tot die siel uitoefen en dan die wilsbesluit neem. Die Adamiet het geen evolusie ontwikkeling ondergaan nie en het slegs in gestalte kleiner geword. Dis ook die enigste skepping wat nie aan evolusie ontwikkeling onderwerp was nie. Die res was en is nog steeds aan evolusie ontwikkeling verbonde. Die Bybel is ongelukkig baie verdraai en die kerk het dit gekaap in is daar meer ‘n verleentheid as standvastige bewyse en baie teenstrydighede. Elke kerk en dokrine verskil en het kerke ‘n finasieele agenda om lidmate te bind met skuldgevoelens. Die lidmate wil dan vergifnis he en dan is daar ‘n teenprestasie en dit is gereelde kerk-bywoning en ‘n betrokenheid by die struktuur maar altyd om lidmate te bind.
  Die mens moet vir ‘n slag self vir hulle dink en alles is daar om sy besluit te neem en daarvolgens te leef.

  Graag sal ek julle reaksie hieroor wil hoor.

  Dankie vir deelname.

  Frans Pieterse

  October 3, 2011 at 19:05

 3. Ek is nuut hier en sal graag kommetaar lewer maar vra dat ons mekaar sal respekteer vir dit waarin verskil en glo.Die kru-taal staan my nie aan nie. In NB en Con-tester – Hou julle in asb.

  Frans Pieterse

  October 3, 2011 at 18:14

 4. Oh look, the drivel-pushing fundie twit is back twittishly pushing typical fundie drivel. This time he brings us a straw amoeba (it has yet to become a man) of evolution and a blob of ignorance the size of Mars with which to feed it.

  Con-Tester

  September 18, 2011 at 20:06

 5. Quote

  “Development is not easy to evolve, and I think this gets across one of the reasons that it’s not easy to evolve changes in development. Every organism has to function and reproduce in order for a gene to get transmitted, and you can’t tweak its development around too much or you’ll make it fall apart. It’s like you’re driving down the road and you want to turn your Volkswagen into a Mercedes Benz, and so you get out your tools, and you’re going sixty miles an hour, and you want to modify it, but you can’t crash. Okay? So that causes constraints; there’s only certain things that you can do while you’re moving down the road.

  These developmental constraints are not permanent. The genetic control of development does change more slowly than many other things, but I would submit to you that if we wiped out everything on the planet–let’s first duplicate earth ten million times, and then let’s go through and wipe out everything on all of those ten million planets, except for one species, and we leave it some food. Okay? It’s the only thing that’s there.

  But on some planets all you’ve got is fruit flies. On other planets all you’ve got is redwood trees. On other planets all you’ve got is butterflies, and on other planets you’ve got albatrosses; but they have a food supply, they can live. Give them long enough, go away in your spaceship, come back, five billion, ten billion years later. I would submit to you that every one of those planets is going to have highly diverse life on it, and that many of the things that we see on this planet you will see on each one of those other planets.

  They will contain a signature, probably a very interesting signature, of this huge disturbance that has been created on them. But I think that it’s possible for redwood trees to evolve into squid. I just think it takes them a very long time. [Laughter]”

  Laughter indeed!!

  soois

  September 18, 2011 at 19:02

 6. Beskerming?! Nee, ons ou simpel Christene probeer maar net julle ouens ook ‘n tweede kans gee. Bewyse, my duisende jare oue “Geskiedenisboek” wat my nog nooit teleurgestel het nie is genoeg bewyse. Probeer liewer die teendeel bewys.

  soois

  September 18, 2011 at 18:11

 7. soois se: “Die feit dat mense die Christendom met klein onbenullighede wil uitmekaar trek, is bejammeringswaardig.”
  Watse klein onbenullighede, soois?
  Soos um, bv. dat daar nie een enkele stukkie bewys van “sy” bestaan nog ooit tevore gebring is nie? Nog NOOIT. Nie EEN nie. Kry jy nie teminste effens skaam as jy die geldbord rondswaai innie kerk nie?

  bewilderbeast

  September 15, 2011 at 16:13

 8. soois vra: “Nou wie is eintlik oneerlik?”
  Maklik, soois, die ou wat se “Daar is n God” sonder om n enkele bewys te gee, en dan se hy ook die ou wat se “Wys my” is oneerlik.
  Hy’s die oneerlike ou.
  (En luister: Waarom het hierdie almagtige wese jou blerrie aanhoudende beskerming nodig, anyway!?)

  bewilderbeast

  September 15, 2011 at 16:05

 9. Tu a raison. Je suis d’accord.

  Daan Van der Merwe

  September 15, 2011 at 05:55

 10. Actually, “Merci pour les bons mots…”

  Con-Tester

  September 14, 2011 at 20:24

 11. Isn’t it “pour les bonnes mots”?

  Daan Van der Merwe

  September 14, 2011 at 20:05

 12. Merci pour les bon mots, M’sieur. 😉

  Con-Tester

  September 14, 2011 at 10:41

 13. That last paragraph such an accurate description of the godbots. “…plunging headlong into the same shitpile again and again, presumably expecting something new.” That is exactly what they have been doing for ages and still doing today. Excellent.

  Malherbe

  September 14, 2011 at 10:09

 14. It’s just so very typical of a fundie twit that he would so glibly distort and so conveniently misrepresent the atheist position. It’s not the disagreements among godiots that persuades the atheist into unbelief; it’s the total lack of any evidence and/or compelling argument for those beliefs that is to blame. The fact that godiots do disagree so widely on many fundamental issues is an amusing sideshow — almost as amusing as watching fundie twits marshalling their “facts” and “arguments.”

  Also, most atheists who come from a western tradition have already given that Jewish wannabe-god zombie Jeeeeeebusssssst! a chance (many more than one, actually), but he and his lazy virgin-raping ghostey father consistently fail to live up to their ridiculous promises.

  And then of course the usual fundie twit canards follow: “Evolution is just a theory. Not proven until I say it is.” Pascal’s Wager. Atheists are spiritually broke (whatever the fuck that’s supposed to mean). And so forth, and so on.

  There are several bigger pictures here that these morons keep on missing and so, in their circular rush, they keep on plunging headlong into the same shitpile again and again, presumably expecting something new.

  Con-Tester

  September 13, 2011 at 08:35

 15. Soois, jy is uiters naief as jy dink iemand soos omie Piet se geloofsuitsprake is skadeloos. Allesbehalwe.

  Die res van jou argument is ‘n tipiese basies die beginsel van Pascal’s wager.

  Malherbe

  September 13, 2011 at 08:34

 16. Om af te sluit rondom Piet Stassen, gaan ek hom aanhaal: “Kom by Jesus Christus uit, die nederige skrynwerker-rabbi van Nasaret, en jou lewe sal nooit weer dieseflde wees nie. Hy het belowe: “Leer van My, want Ek is nederig en sagmoedig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele.” [Matt.11:29b]. Net die beste wense, Piet Stassen, Pretoria [pjstassen@gmail.com]”. Al stem ons nie oor alles saam nie, bly hy ‘n diep gelowige man en doen hy homself geen skade aan deur aan sy geloof vas te hou nie. Wat kan hy verloor? Ongelukkig is die ateis wat aan sy ongeloof vashou, brandarm, en het geweldig baie om te verloor. Die feit dat mense die Christendom met klein onbenullighede wil uitmekaar trek, is bejammeringswaardig.

  Groete daar.

  soois

  September 13, 2011 at 07:56

 17. O ja, vergeet ek jou vraag oor evolusie.

  Jy sal sien dat ek die stryd oor evolusie gestry het. Maar om op te som. Ek het my bedenkinge oor evolusie, bedoelende dat ek my bedenkinge rondom evolusie vir ons onstaan het, terwyl evolusie in die sin dat organismes verander om by hulle omgewing aan te pas wel definitief bestaan. Selfs die mens verander deur minder harig te wees en selfs kleiner van postuur juis omdat ons lewens al hoe meer gemaklik en arbeidsvry word. Ek het egter ook genoem dat ek al gewonder het of God nie deur die “Big Bang” onstaan het nie en selfs of Hy nie dalk evolusie as metode van skep gebruik het nie, maar die feit dat ek net nog gelees het hoe wetenskaplikes “teoreties” evolusie verklaar, en nie kan bewys nie, maak dit vir my, wel, niks anders as ‘n teorie nie. Ja, ek weet die wetenskap is ‘n baie presiese ding en daarom se die woordeboek dat ‘n teorie net ‘n gedagtegang is terwyl ‘n wetenskaplike teorie as feit bestempel kan word, maar dit is net ‘n menslike definisie, en sal in my oe teorie bly tot anders bewys.

  Groete

  soois

  September 13, 2011 at 07:48

 18. More Daan en Malherbe, het nie gisteraand met my PC gespeel nie.

  Nee, Daan, ek het nog glad nie geantwoord oor Piet nie, dus kan jy nie se ek stem met hom saam nie. Probleem is egterdat die klomp ateiste nie belangstel in wat ek of jy werklik dink nie, nee, hulle stel net belang daarin dat jy van ‘n mede-gelowige moet verskil, swart op wit, sodat hulle dit verder kan uitbuit as bewyse van die onenigheid tussen gelowiges. Ongelukkig is dit dan ook die waarheid dat daar baie verskille is, maar dit maak dit juis vir hulle baie moeilik om te glo, en as gelowige is my doel juis nie om dit te doen nie. As ek een ou kan kry om Jesus net ‘n kans te gee, dan is ek verheug. Ek het dit dan ook reggekry, en my broer is vandag ‘n Christen en hy pluk daagliks die vrugte daarvan, maar om die een of ander rede bly ek maar terugkom na die blog toe. Dalk is my taak nog nie voltooi nie?

  Malherbe, in alle opregdheid is ek jou antwoorde verskuldig. As jy mooi na my antwworde rondom Grieks kyk, se ek eintlik juis dat jy die oorspronklike betekenis letterlik moet gebruik en nie die verdraaiing van die vertalers nie, maar dit daar gelaat. Wat oom Piet aanbetref, nee, ek stem nie met hom saam nie en nerens in die Bybel word genoem dat die aarde tussen 6000 en 10 000 jare oud is nie. Die aarde is letterlik miljoene jaar oud. Die Bybel se, “in die begin het God die hemel en die aarde gemaak, en die aarde was woes en leeg”. Daar word niks genoem van hoe lank dit geneem het nie. Dan eers begin Hy met die skeppingsverhaal. Verder word daar gereeld in die Bybel verwys dat vir “God is een dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag”, dus kan ek nie weet of die res van Sy skepping 7 dae of 7000 jaar of langer geneem het nie. Ek glo in die verhaal van Noag. Daar, “in a nutshell”, my eerlike antwoord op jou vrae.

  soois

  September 13, 2011 at 07:39

 19. Sooisman!!! Naandsê.

  Ek sien jy stry steeds die stryd van ‘n regverdige.

  Maar Soois, ek moet vir jou sê, solank jy nie aanvaar dat die tekste waarna Piet verwys, soos die res van die kanonieke Evangelies, totaal ongeloofwaardig is nie, sal jy probleme hê om die inhoud daarvan sinvol te verduidelik en te regverdig.

  Groete.

  Daan Van der Merwe

  September 12, 2011 at 18:58

 20. Genugtig Soois, ek kry jou amper jammer. Nog ‘n martelaar vir Jesus. Waaroor kla jy nou eintlik? Indien ek die stelling van “sinnebeelde” verkeerdelik aan jou toegedig het, vra ek verskoning. Maar jy kan tog nie ontken dat jy male sonder tal die “cop-out” van “julle verstaan nie” of “mense bestudeer nie die bybel reg nie” of “dit of dat moenie letterlik interpreteer word nie” of “in Grieks is die betekenis eintlik heeltemal anders, want ek het ‘n buurman wat Grieks magtig is”. As jy daarop aandring, sal ek jou vorige antwoorde aan CT gaan haal…

  En hoekom swyg jy oor die plagiaat van ateiste? As dit so is, noem dit. Maak net eers seker jy verstaan die betekenis van die woord.

  Maar my vraag ontwyk jy weereens (moet sê, ek bewonder die vernuftigheid waarmee jy dit regkry – amper soos sekere politici). Stem jy saam met oom Piet Stassen? Glo jy die aarde is tussen 6 000 en 10 000 jaar oud? Dink jy ook evolusie is ‘n klomp bollie? Wat is jou mening rakende die egtheid van die Noag-en-sy-ark storie? Ek sal ooreenkom om jou nie Stroois te noem nie, maar in ruil moet jy my asseblief nie vertel dat ek nie jou heilige boek reg verstaan of verkeerd interpreteer nie. Feit is: Oompie Stassen interpreteer dit so.

  Malherbe

  September 12, 2011 at 18:26

 21. No, it’s always you pathetic godiots who are being willfully ignorant and dishonest. You willfully ignore that you have the burden of proof. You are being dishonest that you cannot meet that burden and still continue to preach your childish baloney as fact. You are being dishonest when you evade relevant questions. You are being dishonest when you maintain that you’re not being dishonest. You are being willfully ignorant about this is an open forum. You are being dishonest when you pretend that I haven’t told you many, many, many times what is required of you for a civil debate. You are being willfully ignorant when you think constantly imitating me is going to impress anybody. You are being willfully ignorant and dishonest when you make as if your tu quoque rejoinders are somehow convincing and absolve you of your own misdeeds.

  And so on, and so forth, as pointed out ad nauseam.

  
  

  🙄 🙄 🙄 In short, you’re the poster child of the “good crushtian.” Very edifying, your conduct. 🙄 🙄 🙄

  
  

  😆 😆 😆 C’mon, now be a good godiot and give us your very best “See? I told you so!” 😆 😆 😆

  Con-Tester

  September 12, 2011 at 18:05

 22. Ek wil egter byvoeg, jou stelling “…Ek sou aanneem nie, want jy het mos al by vorige geleentheid genoem dat ons ouens nie die boekie verstaan nie, want ons kan nie onderskei wanneer daar volgens sinnebeelde en letterlik vertolk moet word nie…” is nie korrek nie. Ek het al genoem dat die Bybel verkeerd verstaan word, of meestal juis glad nie verstaan word nie, omdat mense Dit nie bestudeer nie, maar ek het nog nooit gese dat dit “volgens sinnebeelde” vertolk moet word nie. Weereens verdraaiing van my woorde en ‘n duidelike voorbeeld hoe oneerlikheid gebruik word teen die gelowige.

  Groete

  soois

  September 12, 2011 at 17:28

 23. Malherbe,

  die oomblik dat jy my ‘n vraag vra, sonder om so tussenbeide my (“stroois”) sowel as die Christendom as oneerlik (“Toegegee, hulle pas natuurlik die gewone bedenklike en oneerlike woordgimnastiek toe wanneer dit kom by die versoening van hul heilige boek met wetenskaplike werklikhede”) as ‘n reel te bestempel, kan ons gesels. My ondervinding op o.a hierdie blog is dat die ateiste oneerlik is en verby “hulle” pelle se foute en oneerlikhede verby kyk. Ek verwys nou na jou skrywe: “Wat my egter verbaas, is dat daar selde debat plaasvind tussen Christene en malPiete soos omie Stassen”. As jy mooi op die blog kyk, sal jy sien dat wanneer slim ouens (nie ek nie) in baie hogere taal ‘n wysheid kwytraak, hy onmiddelik as dom-onnosel ensovoorts uitgekry word, terwyl ‘n ander ou (sal nie name noem nie) die onoselste dinge sal kwytraak,m aar net omdat hy ook homself as ateis bestempel, word daar geswyg soos die graf deur dieselfde “toetser”. Ek kan vir jou ook verskeie voorbeelde van plagiaat deur ateiste uitwys, maar daaroor word daar ook geswyg. Die uwe natuurlik al baie uitgekak oor plagiaat, terwyl die punt wat daardeur gemaak is en wat die eintlike doel van die skrywe was, ook stil stil geignoreer en onbeantwoord gebly het. Nou wie is eintlik oneerlik?

  Dit is sulke oneerlikheid wat maak dat ouens maar liewer ophou om hier ‘n bydrae te maak. Ek is natuurlik die doring in die vlees of “kak aan die wolkombers” wat maar aanhou skrywe. Ek wil eintlik al lankal maar net kort stukkies hier plaas en nie meer by debatvoering betrokke raak nie, maar dan vra ‘n ou direk aan my ‘n vraag, en omdat die spesifieke ou nog altyd ordentlik teenoor my was al is hy self ‘n ateis of ongelowige, wil ek maar elke keer uit wedersydse respek en ordentlikheid hom antwoord. As jy weer sien, is ek weer in die middel van ‘n debat, want daar is ‘n ou wat eenvoudig elke keer sy neus daar indruk, nie om aan ‘n gesprek deel te neem nie, maar om sy eensydige mening te lig en basta met die res. Dan gee ek hom maar weer die laaste woord.

  Groete

  soois

  September 12, 2011 at 17:08

 24. Stroois, kan jy ons vertel of jy saamstem met Piet Stassen? Besoek sy link en vertel ons of jy die loutere snert glo wat die man ondersteun. Jy hoef nie verder te soek as malPiet vir bewyse van die gevare wat dogmatiese geloof vir die mensdom inhou nie. Wat my altyd verbaas, is die tekort aan onderlinge debatvoering in die Christelike dampkringe. Heelwat van my vriende is Christene wat evolusie en ‘n 4.5biljoen (by eraming) oue aarde as die feite wat dit is, aanvaar. (Toegegee, hulle pas natuurlik die gewone bedenklike en oneerlike woordgimnastiek toe wanneer dit kom by die versoening van hul heilige boek met wetenskaplike werklikhede.)

  Wat my egter verbaas, is dat daar selde debat plaasvind tussen Christene en malPiete soos omie Stassen. Daarvan skram hulle weg en fokus eerder op die verdediging van die bestaan van ‘n got waarvoor daar zero bewyse is. Mens sou dnk dat iets wat so sentraal staan tot die geloof, rede tot debat is. Maar nee, daar word selfs tjoepstil gebly deur die kerkowerhede, want hierdie wollerigheid van letterlike vs figuurlike (of Stroois se sinnebeelde)interpretasie, strek mos die finansies tot voordeel. Elke ou kan maar interpreteer soos hy lushet, solank hy net sy bydrae tot die geldkoffers.

  So Stroois, stem jy saam met kreasonis malPiet se letterlike interpretasie van jul heilige boek? Ek sou aanneem nie, want jy het mos al by vorige geleentheid genoem dat ons ouens nie die boekie verstaan nie, want ons kan nie onderskei wanneer daar volgens sinnebeelde en letterlik vertolk moet word nie. Wel, malPiet glo duidelik in die letterlike interpretasie. Vertel dus tog vir hierdie omie ook van jou “sinnebeelde”.

  Malherbe

  September 12, 2011 at 10:58

 25. As ever, conveniently-fabricated bullshit.

  Con-Tester

  September 12, 2011 at 08:01

 26. Jip, not a single one broken so far. This generation – Ἡ γενεα αὑτη, This very race of men.

  soois

  September 12, 2011 at 06:49

 27. Sure, and we all know just how reliable biblical promises are… 🙄

  Con-Tester

  September 11, 2011 at 13:11

 28. mcBrolloks [Januarie 30, 2011]: Net jou kru taalgebruik alleen verraai alreeds ‘n verskriklike geestelike armoede en onsekerheid oor jou eiewaarde, asook ‘n enorme gebrek aan sensitiwiteit vir die prag en wonder van die Skepping [en die Skepper]. Kom by Jesus Christus uit, die nederige skrynwerker-rabbi van Nasaret, en jou lewe sal nooit weer dieseflde wees nie. Hy het belowe: “Leer van My, want Ek is nederig en sagmoedig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele.” [Matt.11:29b]. Net die beste wense, Piet Stassen, Pretoria [pjstassen@gmail.com].[p/a http://www.scribd.com/PietStassen%5D.

  Piet Stassen

  September 11, 2011 at 05:00

 29. Bewilderbeast, speak for yourself, as I don’t believe according to my feelings, but rather according to my understanding and therefore I don’t lie.

  Hans Matthysen

  May 14, 2011 at 08:06

 30. What distinguishes humans from all other forms of life is We Lie To Each Other. I really think that’s the central difference. It’s what defines us. We don’t seem to be able to help it and the word “lie” takes on almost as many nuanced meanings as there are people (far more than an eskimo’s rumoured “many different words for snow”!). Even people who profess not to believe in supernatural rubbish will rush to the rescue of “spirituality” because, well, I FEEL IT SO DEEPLY that it must be true. Oh, well. Humans. Gotta love them.

  bewilderbeast

  May 13, 2011 at 14:21

 31. McBrolloks, godsdiens en God lewe in jou kop ook want jy voer ‘n moerse stryd daarteen.

  Hans Matthysen

  February 20, 2011 at 22:39

 32. Gode wat evolve. Godsdiens wat evolve. Evolusie was nog altyd nodig om te oorleef. Dit maak vir my sin dat godsdiens ook moet evolve, anders gaan die ouens wat hulle lewens daaruit maak maar sukkel. Die RCC is ‘n goeie voorbeeld.

  Godsdienste is maar software wat in mense se breine geinstaleer word generasie na generasie. Daar is reeds soveel verskillende versions uit deur die eeue. Dit hang maar meestal af wat jou ouers glo, of die mense waar jy grootword. Godsdiens is niks behalwe baie kak filosofie nie. Om godsdiens te verander, moet die godsdienstige leiers hulle filosofie verander.

  Die xtinne glo in hulle bybel. In hulle god, hulle jesus, en hulle spook. Vandag is dit maar alles absurd vir enige iemand wat met ‘n ope kop daarna kyk. Maar glo sal hulle tot in hulle grafte toe glo. Vandag het ons mense regte, al word dit nie orals onderhou nie. Maar ons kan as beskaafde mense saamstem dat daar baie basiese regte is wat almal toe gerigtig is. Ongelukkig stem die bybel nie met baie van hierdie regte saam nie. So, om te oorleef vandag, moet die filosofie verander word. Nie alle xtinne steur hulle self juis daaraan nie. Solank hulle nie van moffies hou nie, is dit hulle reg, want god se dis ‘n abomination. Die bybel praat baie oor slawe en hoe jy as ‘n eienaar van slawe hulle mag straf en in mee handel dryf. Die infallible woord van god? Ha-ha!!!! Julle god is bietjie van ‘n poepol. Kyk hoe het die NG Kerk lekker gepreek hoe die wit afrikaanse mense die swartietjies mag onderdruk, want ons is sy verkore volk, en dis die land waarheen hy ons heen gely het. Daardie dae is verby, en maar net nog ‘n voorbeeld van hoe die filosofie so bietjie verander is sodat dit kan oorleef.

  Nou sit die wit afrikaner sonder ‘n leier, en hulle val om oom Angus, die self aangewese poepol van god, se voete. Gin wonder die ander kerke like oom Angus nie. Hy koss hulle baie geld. Hulle weet hulle moet ook vinnig hulle filosofie verander om op te vang, of hulle gaan ook maar sukkel een eendag uitsterf.

  Ek ken baie mense wat gelowig is, maar niemand krap my erger as die leiers in die kerke en organisasies nie. Ek sien nie juis ‘n verskil tussen hierdie ouens, en jou shangoma wat die bene gooi en die toekoms voorspel nie. Julle ouens maak asof julle god ken, maar waar is julle god? Hoekom stem julle nooit ooreen oor omtrent enige iets wat god wil he nie? Hoekom is daar so baie verskillende xtin kerke en organisasies? He-he!!!! Julle het net nie die balls om so bietjie buite julle dogma te dink nie. Julle klou aan julle bybels vas asof julle wereld inmekaar gaan stort sonder julle spook. Dan glo baie van julle nog in die duiwel ook, en engele. Weet julle nie dat as grootmense aan sulke goed glo, dat dit neuroties is nie? Waar is julle gode en spoke? Hoekom help hulle net ‘n baie klein perentasie van mense op die planeet? Ek bedoel, as mense vermoor, onderdruk word, dood gaan van die honger, siektes wat geneesbaar is, oorlog ens ens ens….. Julle dink maar altyd een of ander kak verskoning uit om julle god te velos van enige verantwoordelikheid.

  Ja, godsdiens evolve. Godsdiens moet evolve, anders gaan dit dood, en word deur ‘n nuwe en beter version oorgeneem. Godsdiens en gode lewe net in die koppe van gelowiges. Ongelukkig besmet hulle die hele wereld met hulle dogma se wrede dade.

  Julle godsdiens leiers het baie om voor te antwoord. Maar soos gewoonlik, gaan julle maar net nuwe verskonings opmaak, en miskien ook julle filosofie verander. Ongelukkig baie min veranderringe op ‘n slag, maar dis maar hoe dit werk.

  McBrolloks

  January 30, 2011 at 22:36

 33. Nathan, if I follow you correctly, your main objection to terms like “spiritual”, “transcendent”, “mystical”, etc., is that they come laden with much cultural inertia, chiefly the baggage of religions that have hijacked those words for their own disreputable purposes of manipulating people by exploiting their fear of the unknown. If so, I think it would be a mistake to avoid their use because that way they will tend to retain their more fanciful meanings. On the other hand, if they are repeatedly used in a context where it is clear that they describe experiences that have nothing to do with anything supernatural, that will tend to erode those more fanciful meanings, forcing the believers to invent new jargon.

  Koos van der Merwe, do you mean to imply that the alternative to some overarching universal plan is chaos and randomness? There are many examples of so-called “self-organising systems” where order and pattern emerges spontaneously from a few simple, blind laws of nature. Snowflakes and the growth of crystals are but two examples. Clearly, it is superfluous in those cases to posit that a transcendent intelligence is necessary to effect those phenomena. Much more complex systems are possible, for example ecosystems, that are similarly guided only by the interactions of their constituents and a few natural laws.

  Con-Tester

  January 24, 2011 at 10:14

 34. toeval

  o die slim belediging
  van die ganse mensdom
  ek en jy
  en einstein
  en moeder theresa
  almal ‘n toevalligheid
  onbeplan
  agter almal
  en alles
  niks
  geen plan
  geen sin
  geen rede
  lukrake
  redelose
  wetenskap
  hoe moet ek jou glo
  professor
  as jou gedagte
  nes myne
  toeval is
  toevallig dink jy sus
  en ek so
  maar wat maak dit saak
  so het die toevalligheid
  dit laat val
  dat jy
  en ek
  en hitler
  en jesus
  almal
  anders dink
  laat ons nie stry nie
  laat ons ‘n loflied sing
  vir die groot god
  toeval

  Koos van der Merwe

  January 23, 2011 at 22:22

 35. Terwyl ek weer deur dr Piet Muller se essay “Die evolusie van God in die 21ste eeu”, waarna ek hierbo verwys, lees, onthou ek hierdie gedeelte uit Sam Harris se The End of Faith:

  The Shadow of the Past

  “What if all our knowledge about the world were suddenly to disappear? Imagine that six billion of us wake up tomorrow morning in a state of utter ignorance and confusion. Our books and computers are still there, but we can’t make heads or tails of their contents. We have even forgotten how to drive our cars and brush our teeth. What knowledge would we want to reclaim first? Well, there’s that business about growing food and building shelter that we would want to get reacquainted with. We would want to relearn how to use and repair many of our machines. Learning to understand spoken and written language would also be a top priority, given that these skills are necessary for acquiring most others. When in this process of reclaiming our humanity will it be important to know that Jesus was born of a virgin? Or that he was resurrected? And how would we relearn these truths, if they are indeed true? By reading the Bible? Our tour of the shelves will deliver similar pearls from antiquity – like the “fact” that Isis, the goddess of fertility, sports an impressive pair of cow horns. Reading further, we will learn that Thor carries a hammer and that Marduk’s sacred animals are horses, dogs, and a dragon with a forked tongue. Whom shall we give top billing in our resurrected world? Yahweh or Shiva? And when will we want to relearn that premarital sex is a sin? Or that adulteresses should be stoned to death? Or that the soul enters the zygote at the moment of conception? And what will we think of those curious people who begin proclaiming that one of our books is distinct from all others in that it was actually written by the Creator of the universe?

  The Bible and Koran, it seems certain, would find themselves respectfully shelved next to Ovid’s Metamorphoses and the Egyptian Book of the Dead.

  The point is that most of what we currently hold sacred is not sacred for any reason other than that it was thought sacred yesterday. Surely, if we could create the world anew, the practice of organizing our lives around untestable propositions found in ancient literature – to say nothing of killing and dying for them – would be impossible to justify. What stops us from finding it impossible now?

  (2005. Harris, Sam. The End of Faith. Simon & Schuster. London. 23-24.)

  Nathan Bond

  January 23, 2011 at 20:33

 36. Auke

  I do not for a moment deny the infrangible human need for and prodigious human ability and transfinite capacity for awe and wonderment.

  The garden must, however, be enjoyed in the absence of those idiomatic fairies mentioned by Douglas Adams!

  “Spirituality” smacks of the pantheons.

  “Spirituality” will not do!

  In “The Greek Interpreter” Conan Doyle has Sherlock Holmes introduce his brother to Watson, explaining that Mycroft Holmes possessed the faculty of observation and peculiar facility for deduction in a larger degree than Sherlock.

  Holmes the describes his brother Mycroft’s singular characteristics and specifically mentions Mycroft’s cicle of association: “The Diogenes Club is the queerest club in London, and Mycroft one of the queerest men…”

  There is a school of thought that makes both the Holmes brothers gay, but that aside, the term “queer” in reference to both the Diogenes Club and Mycroft Holmes bore no sss to their sexual orientation.

  “Queer” meant, somply, in the latter part of the 19th century, “beyond or deviating from the usual or expected”.
  The word has morphed; it’s meaning has been altered. “Queer” should no longer be used to describe something “beyond or deviating from the usual or expected”.

  I have earlier argued that the term “theology” should be abandoned in favour of a term depicting human activity.

  As we work this challenge, it is preferable not to seek “God” in the pursuit of awe and wonderment – no form of “God”, mind.

  Damn, we keep killing “God”, but Mary stays pregnant!
  I similarly argue that human awe and wonderment not be desscribed by the argaic “spirituality” because “spirituality” is well-nigh inseparable from “godly awe”.

  Nathan Bond

  January 23, 2011 at 19:15

 37. Yeh, I can live with that. Easily. 😉

  Con-Tester

  January 23, 2011 at 17:42

 38. Life is chemistry with feelings 🙂

  Auke Slotegraaf

  January 23, 2011 at 17:26

 39. Auke Slotegraaf, I largely agree with your position – just as long as we don’t take the unwarranted step of according any reality to the “spiritual”, the “transcendent”, “mystical experience”, etc., beyond some particular states the human brain is prone to.

  Con-Tester

  January 23, 2011 at 17:24

 40. “Ek is bitter skepties oor “spiritualiteit”.”
  I dunno.
  I don’t for a second doubt the reality of “spirituality” as a legitimate human experience.
  I understand it as synonymous with “awe, wonder” and perhaps “a sense of the transendent”, and that the response to such an experience is “silence”, “being dumb-struck”.
  And it’s then pretty obvious why religions have hijacked and laid claim to “spirituality” – it is an unusual and powerful experience.
  And it has nothing (necessarily) to do with the gods.
  Looking through a telescope and contemplating a distant cluster of mega-suns can be a spiritual moment, and I hope to experience many more such moments.

  Ek weetdami. Dat spiritualiteit as ‘n menslike ervaring bestaan, het ek geen tywfel oor nie. As hierdie ervaring sinoniem is vir die Engelse “awe”

  Auke Slotegraaf

  January 23, 2011 at 16:53

 41. It should be clear to any reasonably astute reader that contentions (one cannot rightly call them “arguments” without totally subverting the meaning of that word) about an “alleged evolution of god” are made for the sole purpose of rejuvenating an outdated and bankrupt idea.

  It should be equally clear that, over its history, ideas about “god” have hardly remained immutable. They have changed with people’s perceptions and needs. This blog is full of comments attesting to that.

  Con-Tester

  January 23, 2011 at 13:41


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: